‘Reverie,’ Starring Sarah Shahi, Canceled at NBC

IMG 20181106 223626 - 'Reverie,' Starring Sarah Shahi, Canceled at NBC